RPO klaar voor ondertekening

Op 9 oktober a.s. ondertekenen de bestuurders van het Bornego College, Nordwin College en OSG Sevenwolden het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Heerenveen. Met het RPO leggen de drie scholen hun gezamenlijke visie op het voortgezet onderwijs in de regio voor de komende vijf jaar vast, evenals afspraken over een aantal aanvullingen in het onderwijsaanbod.

Publicatiedatum: 8 oktober 2014

Met de gemeenteraad van Heerenveen is overeenstemming bereikt over het plan. Voor 1 november zal het worden ingediend bij de minister van Onderwijs. Zij bepaalt vervolgens of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Voor OSG Sevenwolden worden extra licenties voor havo en vwo aangevraagd om op de locatie aan de Kingweg een sporttalentschool te kunnen realiseren. Daarnaast wordt geregeld dat de nieuwe Junior vestiging van het Bornego College een permanente nevenvestiging wordt. Ook zijn er afspraken vastgelegd over de samenwerking in het beroepsgerichte vmbo van het Bornego College en OSG Sevenwolden in Heerenveen, en de inhoudelijke aansluiting van het onderwijsprogramma met het Nordwin College (vmbo groen). Door deze samenwerking kan ook bij krimp van het aantal leerlingen, aan alle vmbo-leerlingen een aantrekkelijk programma op maat worden aangeboden.

Toegelicht: RPO
In 2008 werd de verantwoordelijkheid voor een goede afstemming tussen onderwijsvraag en -aanbod grotendeels verlegd van de overheid naar de samenwerkende schoolbesturen in een regio, met als doel: meer autonomie voor scholen, minder administratieve lasten en modernisering en vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Afspraken tussen de schoolbesturen worden vastgelegd in een RPO. Onderwijsvoorzieningen die via een RPO gerealiseerd moeten worden zijn o.a. het verplaatsen van een vestiging over een afstand van 3 kilometer of meer, het stichten van een nieuwe nevenvestiging of het aanbieden van onderwijs in de bovenbouw op een nevenvestiging.

Over het concept RPO moet overleg worden gevoerd met de betrokken gemeente(n) in de vorm van een 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' (OOGO). Ook moet het concept worden besproken met de desbetreffende provincie(s) en (indien er vbo bij betrokken is) met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs in de regio.

Nadat het plan is vastgesteld, dient het betrokken schoolbestuur de concrete aanvraag - samen met het vastgestelde RPO - in bij de minister van Onderwijs. De minister bepaalt vervolgens of de aanvraag in aanmerking komt voor rijksbekostiging (licentie). Een RPO wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar.